فایل پی دی اف اصول آتش نشانی و پیشگیری از حریق از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

دانلود پی دی اف در انتهای این پست

سرفصل این فایل:

فصل اول

 • مقدمه ای بر اهمیت آتش سوزی و آمار حوادث در ایران و دنیا
 • حریق و اهمیت آن
 • حوادث مهم حریق در ایران
 • مقدمه ای بر اهمیت آتش سوزی و آمار حوادث در ایران و دنیا
 • برخی موارد کلی درباره حریق و آتش سوزی

فصل دوم

 • تعاریف و اصطلاحات کلیدی در حریق

فصل سوم

 • حریق/آتش
 • فرآیند شکل گیری حریق
 • مراحل احتراق
 • احتراق کامل و ناقص

فصل چهارم

 • طبقه بندی آتش و روش های کنترل و اطفاء آن
 • طبقه بندی آتش سوزی ها از دیدگاه نوع مواد سوختنی
 • طبقه بندی آتش سوزی ها در ایران
 • روش های اطفاء یا خاموش کردن حریق
 • پیش گیری و ارتقای سطح ایمنی حریق

فصل پنجم

 • مقدمه ای بر خاموش کننده ها و اهمیت به کارگیری آن ها
 • تعاریف کاربردی مرتبط با خاموش کننده ها
 • ویژگی های خاموش کننده های دستی
 • طبقه بندی خاموش کننده های دستی
 • آزمون هیدرواستاتیک
 • چگونگی کار با خاموش کننده های دستی

فصل ششم

 • چگونگی طراحی تعداد خاموش کننده ها و جا نمائی آن ها در محیط کار
 • موقعیت قرار گیری خاموش کننده ها
 • بازرسی خاموش کننده ها
 • مراحل بازرسی
 • اقدامات لازم در صورت مشاهده خرابی و یا نقص در خاموش کننده های هالوژنه
 • تعمیر و نگهداری خاموش کننده ها
آموزش های کاربردی HSE
حتما بخوانید:

فصل هفتم

 • سامانه های آب آتش نشانی
 • سامانه لوله نواری یا هوزریل
 • سامانه جعبه های آتش نشانی
 • جعبه های اطفاء حریق یا شیرهای ایستاده
 • چگونگی بازرسی و نگهداری جعبه های اطفء حریق
 • معایب و مخاسن قرقره با شیلنگ لوله نواری و قرقره با شیلنگ برزنتی
 • نحوه اسنفاده از جعبه های آتش نشانی

فصل هشتم

 • سامانه های اعلان و اطفاء خودکار حریق
 • روش های تشخیص و آشکارسازی حریق
 • سامانه اعلام حریق
 • انواع سامانه های اعلام حریق
 • سامانه های اسپرینکلر یا آب فشان

فصل نهم

 • کاربرگ تجزیه و تحلیل مخاطرات حریق شغلی
 • منابع

نویسنده این اثر ارزشمند جناب دکتر رضا غلام نیا می باشد.

اصول آتش نشانی و پیشگیری از حریق

 

پیشنهاد ما به شما: اصول ایمنی حریق منطبق بر NFPA 10

[views]