دوره استقرار سیستم مدیریت HSE

رایگان
392فروش
رایگان

دوره آموزشی استقرار سیستم مدیریت HSE

مدرس: مهندس رشید کاکائی

سرفصل های این دوره آموزشی:

جلسه اول: مفاهیم پایه ای

جلسه دوم: شناخت سازمان

جلسه سوم: الزامات قانونی و سایر الزامات

جلسه چهارم: مستندسازی سیستم مدیریت HSE

جلسه پنجم: اهداف مدیریت ریسک HSE

جلسه ششم: الگوی مدیریت ریسک HSE

جلسه هفتم: چرخه دمینگ و مدل سلسله مراتب کنترل ریسک HSE

جلسه هشتم: مدیریت ریسک های ایمنی در محیط کار

جلسه نهم: مدیریت ریسک های بهداشتی در محیط کار-جلسه اول

جلسه دهم: مدیریت ریسک های بهداشتی در محیط کار -جلسه دوم

جلسه یازدهم: مدیریت ریسک های محیط زیستی در محیط کار

جلسه دوازدهم: مثال های کاربردی مدیریت ریسک های HSE

جلسه سیزدهم: مدیریت ریسک شرایط اضطراری

جلسه چهاردهم: مدیریت ریسک های مانور واکنش در شرایط اضطراری و تغییرات در سازمان

جلسه پانزدهم: روش ارزیابی و مدیریت ریسک FMEA

جلسه شانزدهم: روش شناسایی ریسک HAZOP

جلسه هفدهم: روش شناسایی ریسک JSA

جلسه هجدهم: تدوین خط مشی و اهداف و برنامه های HSE

جلسه نوزدهم: تامین منابع جهت استقرار سیستم مدیریت HSE

جلسه بیستم: مدیریت منابع جهت استقرار موثر سیستم مدیریت HSE

جلسه بیست و یکم: مسئولیت ها، وظایف و نقش های سازمانی جهت استقرار سیستم مدیریت HSE

جلسه بیست و دوم: تایید صلاحیت کارکنان در استقرار سیستم مدیریت HSE

جلسه بیست و سوم: مشارکت و مشاوره کارکنان در استقرار سیستم مدیریت HSE

جلسه بیست و چهارم: آموزش های HSE

جلسه بیست و پنجم: مدیریت ارتباطات در استقرار سیستم مدیریت HSE

جلسه بیست و ششم: مدیریت تغییر در استقرار سیستم مدیریت HSE

جلسه بیست و هفتم: مجوز انجام کار (پرمیت) در استقرار سیستم مدیریت HSE

جلسه بیست و هشتم: گازسنجی جهت صدور پرمیت

جلسه بیست و نهم: مدیریت HSE پیمانکاران

جلسه سی ام: مدیریت شرایط اضطراری و بحران

جلسه سی و یکم: ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE

جلسه سی و دوم: شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و پایش عوامل زیان آور محیط کار(عوامل بهداشت حرفه ای)

جلسه سی و سوم: شناسایی،ور محیط کار اندازه گیری، ارزیابی و پایش آلاینده های زیست محیطی

جلسه سی و چهارم: پایش سلامت کارکنان و معاینات طب کار

جلسه سی و پنجم: کالیبراسیون

جلسه سی و ششم: پایش سلامت فنی ماشین آلات و تجهیزات و خودروها (معاینه فنی و سرتیفیکیت)

جلسه سی و هفتم: ارزیابی انطباق با الزامات، خط مشی و برنامه ها

جلسه سی و هشتم: ممیزی سیستم مدیریت HSE

جلسه سی و نهم: بررسی سیستم مدیریت HSE توسط مدیریت(بررسی مدیریت)

جلسه چهلم: بررسی رویدادها، حوادث، شبه حوادث

جلسه چهل و یکم: شرایط بالقوه آسیب رسان ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی (آنومالی ANOMALY)

 

دوره استقرار سیستم مدیریت HSE

مدرس مهندس رشید کاکائی

جلسه اول ویدئو

مفاهیم پایه ای

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

شناخت سازمان

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

الزامات قانونی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

مستندسازی سیستم مدیریت

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

اهداف مدیریت ریسک

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه ششم ویدئو

الگوی مدیریت ریسک HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هفتم ویدئو

چرخه دمینگ و مدل سلسله مراتب کنترل ریسک

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هشتم ویدئو

مدیریت ریسک های ایمنی در محیط کار

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه نهم ویدئو

مدیریت ریسک های بهداشتی در محیط کار-جلسه اول

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دهم ویدئو

مدیریت ریسک های بهداشتی در محیط کار -جلسه دوم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه یازدهم ویدئو

مدیریت ریسک های محیط زیستی در محیط کار

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوازدهم ویدئو

مثال های کاربردی مدیریت ریسک های HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سیزدهم ویدئو

مدیریت ریسک شرایط اضطراری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهاردهم ویدئو

مدیریت ریسک های مانور واکنش در شرایط اضطراری و تغییرات در سازمان

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه پانزدهم ویدئو

روش ارزیابی و مدیریت ریسک FMEA

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه شانزدهم ویدئو

روش شناسایی ریسک HAZOP

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هفدهم ویدئو

روش شناسایی ریسک JSA

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هجدهم ویدئو

تدوین خط مشی و اهداف و برنامه های HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه نوزدهم ویدئو

تامین منابع جهت استقرار سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیستم ویدئو

مدیریت منابع جهت استقرار موثر سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیست و یکم ویدئو

مسئولیت ها، وظایف و نقش های سازمانی جهت استقرار سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیست و دوم ویدئو

تایید صلاحیت کارکنان در استقرار سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیست و سوم ویدئو

مشارکت و مشاوره کارکنان در استقرار سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیست و چهارم ویدئو

آموزش های HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیست و پنجم ویدئو

مدیریت ارتباطات در استقرار سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیست و ششم ویدئو

مدیریت تغییر در استقرار سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیست و هفتم ویدئو

مجوز انجام کار (پرمیت) در استقرار سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیست و هشتم ویدئو

گازسنجی جهت صدور پرمیت

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه بیست و نهم ویدئو

مدیریت HSE پیمانکاران

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی ام ویدئو

مدیریت شرایط اضطراری و بحران

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی و یکم ویدئو

ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی و دوم ویدئو

شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و پایش عوامل زیان آور محیط کار(عوامل بهداشت حرفه ای)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی و سوم ویدئو

شناسایی،ور محیط کار اندازه گیری، ارزیابی و پایش آلاینده های زیست محیطی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی و چهارم ویدئو

پایش سلامت کارکنان و معاینات طب کار

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی و پنجم ویدئو

کالیبراسیون

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی و ششم ویدئو

پایش سلامت فنی ماشین آلات و تجهیزات و خودروها (معاینه فنی و سرتیفیکیت)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی و هفتم ویدئو

ارزیابی انطباق با الزامات، خط مشی و برنامه ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی و هشتم ویدئو

ممیزی سیستم مدیریت HSE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سی و نهم ویدئو

بررسی سیستم مدیریت HSE توسط مدیریت(بررسی مدیریت)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهلم ویدئو

بررسی رویدادها، حوادث، شبه حوادث

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهل و یکم ویدئو

شرایط بالقوه آسیب رسان ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی (آنومالی ANOMALY)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند .

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: rashid.kakaei
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
محصولی یافت نشده است!