کتابچه آموزش شناسائی خطرات و ارزیابی ریسک برای مسئولین ایمنی کارگاه ها

 1. مقدمه
 2. مفاهیم و تعاریف و اصطالحات
 3. جایگاه و هدف شناسایی خطرات کار در ارزیابی ریسک
 4. تشریح متدولوژی ریسک
 5. محاسبه و اندازه گیری مقدار ریسک
 6. مراحل ارزشیابی و مدیریت ریسک
 7. شناسایی خطرات
 8. عوامل موثر بر انتخاب روش ارزیابی ریسک
 9. کنترل ریسک
 10. سلسله مراتب اقدامات کنترلی
 11. روش های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
 12. تکنیک تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی (JSA)
 13. تکنیک ویلیام – فاین
 14. روش تحلیل مقدماتی خطر (PHA)
 15. تکنیک آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن (FMEA)
 16. تکنیک HAZOP 
اجزاء و اصطلاحات داربست
حتما بخوانید: