تو این پست از سایت مرکز اطلاعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست چهار نکته مهم در ایمنی لیفتراک براتون آوردیم.

نکته ی اول: هنگام حرکت لیفتراک با بار در سراشیبی، با نگاه به عقب، حرکت رو به عقب داشته باشید.

چهار نکته مهم در ایمنی لیفتراک
چهار نکته مهم در ایمنی لیفتراک

نکته ی دوم: هنگام حرکت لیفتراک با بار در سربالائی، بار را پائین آورده و حرکت رو به جلو داشته باشید.

نکته ی سوم: هنگام حرکت لیفتراک بدون بار در سراشیبی، با نگاه به جلو، شاخک لیفتراک را پائین آورده و به آرامی حرکت رو به جلو داشته باشید.

نکته ی چهارم: هنگام حرکت لیفتراک بدون بار در سربالائی، با نگاه به عقب حرکت رو به عقب داشته باشید.

 

فیلم زاویه بوم در جرثقیل
حتما بخوانید: