آشنائی با ISO 31000 (ایزو ۳۱۰۰۰) – همه ما می دانیم  ریسک هائی که در سازمان ها وجود دارند در صورتی که کنترل و مدیریت نشوند می توانند عواقب بسیار بد و جبران ناپذیری از لحاظ جانی و مالی بر سازمان بگذارند.

ایزو ۳۱۰۰۰ مدیریت ریسک، دستورالعمل ها، اصول و چهارچوب و فرآیند مدیریت ریسک را ربای سازمان فراهم کرده است. ایزو ۳۱۰۰۰ می تواند در دست یابی به اهداف، شناسائی فرصت ها و تهدیدها و هم چنین استفاده موثر از منابع به ما کمک کند.

در ادامه می توانید فایل فارسی ایزو ۳۱۰۰۰ را دانلود کنید. این استاندارد شامل سرفصل و بندهای زیر می باشد:

  • هدف و دامنه کاربرد
  • اصطلاحات و تعاریف
  • اصول
  • چهارچوب
  • فرآیند


دانلود متن فارسی ایزو ۳۱۰۰۰آشنائی با ISO 31000

پیشنهاد ما به شما  بازرسی جرثقیل مطابق استاندارد OSHA