این فیلم از سری ویدئوهای مرکز اطلاعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست به زیبائی برای شما زاویه بوم را تعریف کرده است

OSHA

انیمیشن ایمنی لیفتراک
حتما بخوانید: