فاصله ایمن از خطوط برق

بر اساس استاندارد ASME B30.5 فواصل کاری ایمن از خطوط برق به شرح زیر می باشد:

ولتاژ حداقل فاصله ایمن
تا ۵۰ کیلو ولت ۳.۱
۵۰ تا ۲۰۰ کیلو ولت ۴.۶
۲۰۰ تا ۳۵۰ کیلو ولت ۶.۱
۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلو ولت ۷.۶
۵۰۰ تا ۷۵۰ کیلو ولت ۱۰.۷
۷۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلو ولت ۱۳.۷

برای اطلاع از نکات ایمنی هنگام کار در نزدیکی خطوط برق این پست را ببینید.

استفاده از ابزارهای ایمن در محیط کار
حتما بخوانید: